SMÖRKAJEN – NY VATTENFRONT I MALMÖ

Nyhamnen omvandlas till en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service. Smörkajen är det första steget att utveckla området vid vattnet och fullt utbyggt kommer runt 4000 personer bo och arbeta här. Planförslaget är starkt förankrat i platsen och dess kulturhistoriska sammanhang och ger området en helt ny karaktär med olika kvartersformer, mötesplatser och stråk. SWMS har ihop med Malmö stad, Esencial, Sweco och WSP arbetat fram underlag till samråd.