PARALLELLT UPPDRAG SPÅNGADALEN

Stockholms stad har påbörjat programarbete för att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett socialt och fysiskt hållbart sätt samt att pröva möjligheten för bostäder inom programområdet. SWMS genomför som ett av tre team, parallellt uppdrag för Spångadalen som underlag för stadens programarbete. I vårt team ingår Tell Arkitekter och Sweco Society, samt experter från WSP (kulturmiljö och dagvatten), NAI Svefa (genomförande och ekonomi) och Ekologigruppen (naturvärden).

 

Typ: Stadsbyggnadsprojekt

Omfattning: Nya bostäder, mötesplatser, park och kopplingar

Projektstart: 2017

Uppdragsgivare: Stockholms stad genom stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret