PARTILLE SÖDRA CENTRUM

SWMS har tillsammans med Esencial och Tyréns trafik arbetat med strukturplan som planeringsunderlag för fördjupad översiktsplan, för en etappvis utbyggnad av nya bostäder och verksamheter som blandstad. Den största koncentrationen av service och kontor återfinns i anslutning till Allum köpcentrum, ett nytt torg och en större hållplats vid Landvettervägen. 

 

Planförslaget utgår från tre strategier:

- Att stärka Partille som knutpunkt i storstadsstrukturen

- Att knyta ihop Partille södra centrum med starka stråk

- Att tillgängliggöra och öppna porten mot det större naturområdet